Obchodní podmínky

Čím se řídí naše spolupráce.

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej konzultací a digitálních produktů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.luciehaberlova.cz/

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Základní údaje – prodávající

 

Lucie Haberlová, Jana Výravy 71, 517 71 České Meziříčí, Česká Republika
e-mail: Luciehaberlova@protonmail.com, tel.: 777 907 734

IČ: 87374081

Prodávající není plátcem DPH

Kupující

 

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Objednávka

 

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.luciehaberlova.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím uvedené webové stránky.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.luciehaberlova.cz/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Po provedení objednávky, bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze do 14 dnů od nákupu, avšak pouze do okamžiku, než kupující zahájí stahování či čerpání předmětu koupě.

Kupní cena, daňový doklad

 

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.luciehaberlova.cz/ jsou uvedeny všechny ceny služeb. Prodávající není plátcem DPH.

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe. Platbu je možné provést online platební kartou prostřednictvím služby Stripe nebo bankovním převodem.

Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný.

Dodací podmínky

 

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem odkaz pro stažení předmětu koupě nebo rezervaci termínu konzultace. Odkaz na stažení veškerých bonusů, na které má kupující nárok (dle specifikace na webové adrese https://www.luciehaberlova.cz/), budou kupujícímu zaslány společně s odkazem na stažení předmětu koupě nebo v samostatném e-mailu.

Odstoupení od smlouvy 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od nákupu, a to písemnou formou směřovanou na adresu prodávajícího, nebo na email Luciehaberlova@protonmail.com, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury /daňového dokladu. Odstoupení od smlouvy je možné pouze do okamžiku, než kupující zahájí stažení nebo čerpání předmětu koupě.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zakoupeného produktu či služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem nebo prostřednictvím služby Stripe.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Odpovědnost

 

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

 

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje zadané v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů je uvedeno na webové adrese https://www.luciehaberlova.cz/

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.6.2022.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.luciehaberlova.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.luciehaberlova.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Soukromí

Jak nakládám s osobními údaji.

Zásady práce s vašimi údaji

 

S vašimi údaji pracuje:

Lucie Haberlová
Jana Výravy 71, 51771 České Meziříčí
IČ: 87374081

Údaje zpracováváme na webu luciehaberlova.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 3 roky od naší poslední komunikace. 

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

3 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: Luciehaberlova@protonmail.com

Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho webu. Jsou to:

  • Poskytovatel softwaru a správce hostingu: Ing. Pavel Janíček, se sídlem Jana Výravy 71, České Meziříčí, IČ: 04782267;
  • Poskytovatel fakturačního systému Vyfakturuj.cz;
  • Poskytovatel e-mailingového řešení MailerLite.com;
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese Luciehaberlova@protonmail.com

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 7. 6. 2022

Cookies

Jak používám cookies.

Jak pracujeme s cookies?

 

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Informace o tom, jak tento web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, reklamu a analytiku. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že využíváte jejich služby.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon říká, že můžeme na vaše zařízení ukládat cookies, které jsou nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše svolení.
Tento web používá různé typy cookies. Některé cookies, které se objevují na našich stránkách, jsou umístěny službami třetích stran.

Svůj souhlas s ukládáním cookies můžete kdykoliv změnit nebo zrušit prostřednictvím Nastavení cookies na tomto webu. Váš souhlas se týká domény luciehaberlova.cz

Tyto podmínky jsou účinné od 7. 6. 2022

Pošli mi šablonu stránky pro Instagram bio!

Vyplňte své jméno a e-mail a já vám pošlu layout šablony pro Divi i s instrukcemi pro nasazení a úpravy.

Skvěle! Teď stačí ověřit adresu!

Chci vytvořit svůj prodejní funnel!

Naskočte do 5denní výzvy Vytvořte funkční prodejní funnel v 5 krocích. Každý den vám přijde 1 e-mail s obsahem lekce a konkrétními úkoly, které máte splnit. Z odběru mých e-mailů se můžete kdykoliv odhlásit.

You have Successfully Subscribed!

Chci e-book Brand nejsou jen barvy

Vyplňte své jméno a e-mail a já vám pošlu pracovní listy, které vám pomohou objevit a komunikovat hlubší smysl vlastní značky.

Skvěle! Teď stačí ověřit adresu!